Home
   
Opdateringer 
    

  Medlemskab
   
Vedtægterne
   
Virago MC DK
    Turklubben VIP

 

 Klubben
    Turkalenderen
    Mødesteder
    Turmål
    Bestyrelsen
    Medlemmerne

    Siden
   
Billeder

  Blandet guf   
    Links
   
Shoppen
   
Corner
    Kørehistorier
    Bakspejlet


 Virago MC DK
    Klublinks 
 
  

  Tur klubben                  
   
 info@turklubben.dk
   Webmaster

   
webmaster@turklubben.dk


  PeakCounter

 


VEDTÆGTERNE


 MC Turklubben er en lokalklub under Virago MC Club Danmark (forkortet: VMCCDK)

Tur Klubbens primære formål er at danne rammen om hyggeligt samvær omkring vores motorcykel, og vi har derfor ikke noget klubhus - og ønsker heller ikke at få det.

I stedet har vi faste mødesteder, og det sker også jævnligt at vi kører en søndagstur med andre Virago lokalklubber eller til  træf og andre større arrangementer.

Virago MC Club Danmark
Medlemskab af VMCCDK koster kr. 375 pr. år (1. januar til 31. december) og kr. 50 i indmeldelsesgebyr.
Som medlem af VMCCDK modtager du 4 gange om året Virago News - medlemsbladet med alt relevant om Virago-aktiviteter på landsplan.

Vedtægter
for
MC Turklubben

Vedtægter
for
MC Turklubben

§ 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er Mc Turklubben.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Sjælland.

§ 2. Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for motorcykelture og socialt samvær.

Stk. 2. Foreningen ønsker ikke at anskaffe eller varetage drift af et klubhus.

§ 3. Tilhørsforhold.

Stk. 1. Foreningen er en lokalklub af Virago Mc Club Danmark.

§ 4. Medlemskab.

Stk. 1. Som medlemmer kan optages ejere/brugere af motorcykel mærket Yamaha Virago/Star, samt nært beslægtede Yamaha modeller. Medlemskab kan også opnås forudsat forudgående tilknytning til klubben, som f.eks  bagsædepassagerer, ægtefæller og medlemmer der har skiftet fra en VMCCDK godkendt Yamaha model til andet mc mærke.

Stk. 2. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Såfremt optagelse nægtes, kan ansøgeren begære sagen behandlet ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 5. Medlemskontingent.

Stk. 1. Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Medlemskontingentet betales forud for perioden 1. marts – 28/29 februar. Betales kontingentet senere end 1. marts har medlemmet ikke stemmeret på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Et medlem i kontingentrestance – eller anden form for betalingsrestance – kan ikke deltage i foreningens aktiviteter, medmindre bestyrelsen beslutter andet. Restancer ud over 1 måned medfører tab af medlemskab. Et medlem, som er udtrådt af foreningen i restance, kan først genoptages i foreningen når restancen er betalt.

§ 6. Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når indkaldelsen er i overensstemmelse med reglerne i §6, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Stemmeberettiget er ethvert  medlem af foreningen.

Stk. 4. Stemmeafgivning kan kun udøves personligt.

Stk. 5. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

Stk. 6. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste søndag i marts måned. Falder sidste søndag i påsken, rykker generalforsamlingen til søndagen før påske.
Generalforsamlingen varsles via klubbens hjemmeside, eventuelle sociale medier og mail til de medlemmer der har mailadresse registreret på medlemslisten.

a.     Dagsorden.

b.     Det reviderede regnskab.

c.     Bestyrelsens forslag til budget og kontingentfastsættelse.

d.     Indkomne forslag.

Stk. 8. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være afgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

a.     Valg af dirigent og referent.

b.     Godkendelse af deltagere og beslutningsdygtighed.

c.     Bestyrelsens beretning.

d.     Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

e.     Behandling af og afstemning om indkomne forslag.

f.     Bestyrelsens forslag til budget og kontingentfastsættelse.

g.     I lige år vælges formand for en toårig periode

h.     Iulige år vælges kasserer for en toårig periode

i.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

j.     Valg af bestyrelsessuppleanter.

k.     Valg af revisor og revisorsuppleant.

l.      Eventuelt.

Stk. 10. Foruden det i § 11. Stk. 1. nævnte tilfælde kan ekstraordinær generalforsamling afholdes, når

a.     Bestyrelsens flertal finder det nødvendigt.

b.     Mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
fremsætter begæring herom til bestyrelsen. En sådan begæring skal indeholdede forslag, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 1 uges varsel og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæring herom er modtaget af bestyrelsen.

§ 7. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsens formål er at lede foreningen mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen kan overdrage arbejdsopgaver til foreningens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 3, højst 7, medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, valgbar til formand er ethvert medlem der er ejer/bruger af en Yamaha Virago, Star samt nært beslægtede Yamaha modeller.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling, hvor der tillige vælges suppleant-(er).

Stk. 4. Generalforsamlingen udpeger formanden og kassereren. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er underrettet om mødet og dets formål, og mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede.

Stk. 6. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 7. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer. Taleret opnås kun ved henvendelse til formanden før mødet.

Stk. 8. Bestyrelsen skal føre mødeprotokol, der er tilgængelig for alle medlemmer.

§ 8. Økonomi.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Kassereren tegner foreningen økonomisk.

Stk. 3. Retningslinier for anbringelse af foreningens midler, udover de som kassebeholdning, i bank eller på girokonto beroende, skal vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 4. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor eller revisorsuppleant.

Stk. 5. Snarest efter regnskabsårets udløb, udarbejder kassereren årsregnskab og statusopgørelse. Regnskab med bilag afgives til revisoren inden 20. januar.

Stk. 6. Det påhviler den af generalforsamlingen valgte revisor at gennemgå regnskabet og overbevise sig om kassebeholdningens tilstedeværelse samt inden 1. februar at afgive en revisionsberetning. Regnskab, status og revisionsberetning behandles herefter af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling.

§ 9. Udmeldelse/udelukkelse.

Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelse med mindst 1 måneds varsel til udgangen af den periode for hvilken der sidst er betalt kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningen såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller optræder illoyalt.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om udelukkelse har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Stk. 3 Såfremt et medlem forbryder sig mod gældende, almen lovgivning i Danmark kan dette medlem ekskluderes øjeblikkeligt.

§ 10. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen.

Stk. 2. Hvis et forslag til vedtægtsændringer ikke bliver vedtaget, kan forslaget sendes til urafstemning såfremt mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Ved urafstemningen er forslaget vedtaget hvis mere end halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§ 11. Foreningens opløsning.

Stk. 1. Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer, og kan kun behandles på foreningens generalforsamling, såfremt forslaget er optaget på den fremsendte dagsorden for generalforsamlingen. Til gyldig vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 3/4 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel med forslag om opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Her kræves et flertal på mindst 2/3 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer for vedtagelse af forslaget.

Stk. 2. Besluttes foreningens fuldstændige opløsning, tilfalder alle foreningens aktiver

DMC (Danske Motorcyklisters Råd).
Vedtaget på generalforsamling den 26. marts 2022.